Pomoc prawna jakiej udziela Kancelaria polega najczęściej na reprezentowaniu klienta w postępowaniu sądowym, udzieleniu porady, sporządzeniu umowy lub przygotowaniu opinii prawnej. Możliwe jest także podjęcie dłuższej współpracy w ramach bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Do kręgu szczególnych zainteresowań i pasji należy problematyka związana ze sprawami spadkowymi. czytaj więcej...


Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom opracowałam kompleksowy zakres usług z przedstawionych poniżej dziedzin prawa.


SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

czytaj więcej...

REPREZENTACJA PRZED SĄDEM

 • windykacja należności
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • prawo administracyjne
 • prawo handlowe i gospodarcze

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • reprezentacja na wszystkich etapach dochodzenia roszczeń
 • sporządzanie i kierowanie wezwań do zapłaty
 • kierowanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej
 • negocjowanie warunków ugód pozasądowych i sądowych
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych o zapłatę
 • prowadzenie postępowań klauzulowych – nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, rozszerzanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika
 • wszczynanie postępowań egzekucyjnych i reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających
 • sporządzanie pism procesowych, egzekucyjnych i środków odwoławczych (zażaleń, apelacji, skarg na czynności komorników)
 • wytaczanie powództw przeciwegzekucyjnych

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • doradztwo zarówno dla pracodawców, jak i pracowników
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących m.in. ustalenia istnienia stosunku pracy, zapłaty wynagrodzenia, dodatków za nadgodziny, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, odwołań od nałożonych kar porządkowych, sprostowania treści świadectwa pracy
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z odwołaniem od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, odszkodowanie)
 • dochodzenie odszkodowań za szkody związane z wypadkami przy pracy
 • prowadzenie spraw o mobbing, dyskryminację
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. : regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych, zarządzeń, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, oświadczeń i pism rozwiązujących umowy o pracę
 • monitorowanie zgodności prowadzenia akt osobowych pracowników z przepisami prawa
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
 • prowadzenie negocjacji i mediacji
 • przygotowywanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, KRUS
 • przygotowywanie wniosków o umorzenie zaległych świadczeń, o rozłożenie zaległych świadczeń na raty

PRAWO SPADKOWE

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek, wykonanie zapisu lub polecenia, zabezpieczenie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe

NIERUCHOMOŚCI

 • przygotowywanie umów dotyczących obrotu nieruchomościami, w tym umów przedwstępnych, umów sprzedaży, darowizny
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy w postępowaniach wieczystoksięgowym
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • sprawy dotyczące zarządu nieruchomością
 • sprawy związane ze współwłasnością
 • sprawy dotyczące służebności przesyłu, gruntowych, osobistych
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa lokalowego (sprawy sądowe z udziałem wspólnot mieszkaniowych, podmiotów zarządzających nieruchomościami, sprawy o eksmisję)

UMOWY

 • analiza, sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów
 • opracowywanie projektów zmian w umowach
 • sporządzanie projektów wypowiedzeń, rozwiązań i odstąpień od umów
 • dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi (m.in. zapłata wynagrodzenia, kary umowne, zwrot zadatku, potrącenie) ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń na gruncie umowy o roboty budowlane

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • sporządzanie wniosków, odwołań i skarg
 • prowadzenie postępowań przed organami administracyjnymi we wszystkich instancjach
 • prowadzenie postępowań i reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • przygotowywania opinii i ekspertyz prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji

PRAWO KARNE

 • obrona w sprawach karnych
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • uzyskiwanie odszkodowań za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie
 • występowanie w imieniu oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

 • rejestracja spółek prawa handlowego (w tym sporządzanie projektów aktów założycielskich- umów/statutów)
 • reprezentacja spółek w postępowaniu rejestrowym
 • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (sporządzanie treści umów, ugód, opinii prawnych, prowadzenie negocjacji)
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • sądowa oraz pozasądowa windykacja należności
 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • bieżące doradztwo prawne
 • wsparcie przy wyborze formy prawnej zakładanej działalności gospodarczej
 • rejestracja przedsiębiorcy w KRS, jak również rejestracja zmian wpisu w KRS
 • udział w negocjacjach handlowych
 • doradztwo w sprawach korporacyjnych, obsługa organów spółek, przygotowanie projektów uchwał i protokołów
 • opracowywanie umów, regulaminów, instrukcji wewnętrznych
 • reprezentacja przed sądami, organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji publicznej

Zapraszam do współpracy